اینم برام خیلی جالب بود گذاشتمش

بیچاره خودشم مونده کیو انتخاب کنه

شما چی؟؟؟؟؟