[]هر کس خورشید و ماه دوست داره 

این کلیپ خیلی زیبا رو ببینه 

امپراطور مدام به یو اون وو میگه 

صدام کن! ببینین جالبه []