سلام 

عکسای خوشگل از 


ایشون توی تو زیبایی بازی کرده


من که خیلی ازش خوشم میام


گومینام و جانگ کیون سوک هر دو مجردن

ولی جاهایی گفته شده باهم رابطه هایی دارن
اینم خرگوش خوکی