الکیه!!!!!

لی مین هو هنوز مجرده

پارک شین هه هم هنوز مجرده

جانگ کیون سوک هم هنوز مجرده

تمام این ها تو اینترنت شایعه است

خب اول راجب به این عکس


این خانوم همون پارک شین هه هست

وقتی سرچ میگنین لی مین هو و همسرش این رو هم میاره

خب

باید بگم این یه عکسه که برای تبلیغ برداشتن 

اینم پشت صحنه این تبلیغو هیمین طور عکسای بعدی
البته این خیلی جاها پخشه که لی مین هو و پارک شین هه به هم علاقه دارن

خب این میتونه درست باشه

چون خیلی باهم صمیمی هستنپار شین هه هم که خیلی خوشکلهحالا این که چی به چیه کی به کیه رو ما نمیدونیم!!!!!