خب این طراحی مرتضی پاشاییه که خودم کشیدم

صورتش خیییییلی سخت بود


نقاشی مرتضی پاشایی


منتظر نقاشی های بعدیم باشید...