خدایی میتونی باور کنی این همون عکس بالاییه؟؟؟؟

چه گریمی خالی کردن روش!!!!

والا!!!
اینم آو را

شبیه کوکو سیب زمینیه!!!  نه؟؟؟
اینا هم چند تا عکس از پشت صحنه: