سلام 

این شما و این 

گومی نام 

که تو توزیبایی بود

چاونساک تو وارثانمن اخرش نفهمیدم پارک شین هه همسر لی مین هو هه یا جانگ گیون سوک

نظر شما چیه؟؟؟؟


  

اما فک میکنم لی مین هو مجرده هنوز


بیا ادامه مطالب

برچسب ها : پارک شین هه ,  تو زیبایی ,  گومینام ,